Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Komunální program 2006-2010


VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD BEROUN 2006 - 2010
 
 
I. Životní prostředí
 
1.   Po zkušenostech s povodněmi v roce 2002 urychleně a za využití všech dostupných finančních prostředků z různých zdrojů (město, ministerstva, EF) zabezpečit realizaci protipovodňových opatření ve městě.
 2.   Při realizaci územního plánu města přihlížet k optimálnímu stavu zeleně a vzhledem ke specifikaci Berouna také k sekundární prašnosti. Věnovat pozornost ozdravení a dalšímu rozšíření liniové zeleně (stromořadí), uceleným zeleným plochám a biokoridorům Další rozvoj zelených ploch plnících funkci rekreace a aktivního odpočinku obyvatel města (Talichovo údolí, přírodní park Kosov, zřizování cyklostezek). 
3.   Vytvářet odpovídající podmínky pro rozvoj turistického ruchu v souladu se Strategickým plánem rozvoje města. Beroun má výhodné umístění mezi CHKO Český kras a Křivoklátsko s unikátními přírodními zajímavostmi, historickými památkami a leží v těsné blízkosti Prahy.
 4.   Zlepši spolupráci s města se Správou CHKO Český kras a zaměřit se přitom zejména na monitoring výskytu a likvidaci divokých skládek, zvláště na turisticky frekventovaných místech.
 5.   Zlepšit úklid a čistotu města.
 6.   Pokračovat v odkanalizování zbývajících částí města.
 7.       Zmonitorovat možná rizika ekologických havárií a stanovit stupeň ohrožení ŽP. Přitom stanovit odpovídající opatření k jejich předcházení resp. likvidaci. 
 
II. Doprava
 
 1.   Zlepšit dopravní situace ve městě - vybudování souběžného průtahu městem včetně přemostění Berounky, vybudovat objezdové komunikace a přestupní terminál vlak - autobus.
 2.   Usilovat o opravu silnic III. třídy na území města.
 3.   Zamezit dlouhodobému parkování vozidel v ulicích města a pro tyto účely vymezit parkovací prostory. Vraky a odstavená vozidla stojící na ulicích odtahovat po dohodě s dopravní policií do míst k tomu sloužících.
 4.       Zřídit cyklostezky přes město i v okrajových rekreačních zónách města a řádně je označit.
 
 
 
 
III. Kultura a sport

1.   Podporovat, například formou grantů, kulturní a sportovní akce. K tomu získávat podporu podnikatelů a firem působících v regionu.
 2.   Podporovat tradiční kulturní akcí Talichův Beroun a Dny evropského dědictví. Podporou regionální kultury propagovat město.
 3.   Regionální ochrany památek, jejich značení a začlenění historických a kulturních památek do architektury města (hradby).
 4.   prezentace prací regionálních umělců - např. poskytováním prostor pro výstavy, využívání obchodních výstav apod.
 5.   Podpora mládežnickému sportu. Přitom vycházet z toho, že aktivní zájmová činnost ve volném čase je nejlepší prevence kriminality a drogové závislosti.
 6.   V jednotlivých částech města vybudovat prostory pro volnočasové aktivity pro děti a mládež.
 7.   Podpora masových sportovních akcí.
 8.   Podpora vrcholového hokeje ve městě, který slouží k propagaci sportu a města.
 9.   o dokončení výstavby Vodního světa.
 
IV. Bydlení
 
  Podpora bytové výstavby, zejména tzv. startovacích bytů, při využití všech dostupných prostředků.
 
V. Sociální věci a zdravotnictví 
 
Podpora snahy o zachování berounské nemocnice a její funkčnosti. Usilovat o navrácení porodnice a dětského oddělením nemocnice.
 
 o - O - o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TOPlist
aktualizováno: 04.08.2014 20:08:29