Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Okénko našich zastupitelů

     Zde naleznete postřehy, názory a informace našich zastupitelů a také našich dalších zástupců z orgánů města Berouna, jejichž jsou členy. Chceme tímto způsobem informovat veřejnost o našich aktivitách o kterých až na čestné výjimky regionální média v podstatě neinformují. Budeme také rádi, pokud na tyto naše informace budete reagovat svými náměty a doporučeními prostřednictvím.


Ustavující zastupitelstvo města 13.11. 2010

     Jsme rádi, že jednání zastupitelstva města (ZM) bylo přenášeno online na internetu a že tomu tak má být i nadále. Je to totiž v souladu s bodem č. 59 našeho volebního programu (VP). Chválíme to přesto, že  se do přenosu nevešel celý závěr jednání.  Divák tak již neslyšel odpověď pana starosty na dotaz našeho zastupitele I. Kůse jak město bude reagovat na  záměr ministerstva dopravy zrušit výjimky pro jízdu po dálnici okolo aglomerace Beroun – Králův Dvůr bez dálniční známky. Toto zrušení by nesporně zvýšilo hustotu provozu přímo ve městě a tím i zhoršení stavu ovzduší. Pan starosta reagoval, že o problému vedení města již na ministerstvu dopravy jedná a že přitom využívá pomoci našeho bývalého starosty a současného ministra kultury MUDr. J. Bessera.
     Stejně tak jsme pozitivně hodnotili, že začátek jednání byl až od 17,00 hodin, neboť je to krok správným směrem, který usnadňuje účast veřejnosti a plně odpovídá našemu programu
(bod č. 58 VP).

Slib zastupitelů

    Všichni zastupitelé složili zákonem předepsaný slib, který zní:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

    Bohužel, samotný akt slibu nevyzněl nijak moc slavnostně, což by si jistě zasloužil. Přítomní totiž nebyli vyzváni, aby tento významný státoprávní akt uctili povstáním. Stejně tak sdělování  zákonem stanovené formule „Slibuji“ do mikrofonu, místo do tváře předsedajícího se státním znakem na prsou, kterému se slibuje podáním ruky a uvedeným slovem, vyznělo tak trochu  jako show. Pozitivní na druhou stranu bylo, že předepsaný slib složili všichni zastupitelé, takž nyní se již můžeme plně zapojit do práce pro město. Přitom se také ukázalo, že současné uspořádání a technické zázemí zasedačky bývalého okresního úřadu již přestává potřebám zastupitelstva vyhovovat. 

Volby funkcionářů a orgánů

     To, že starostou byl zvolen Ing. T. Havel a místostarostou Ing. Š. Endrlová je již obecně známo. Méně se už ví, jak tyto volby na ZM probíhaly. Nejdříve se na návrh rady města,a  to  i našimi hlasy schválil volební řád, který ZM dosud nemělo. Bohužel, schválil se včetně  nedemokratického ustanovení, že o kandidátech na členy rady města nebo výborů zastupitelstva se hlasuje podle abecedy s tím ale, že pokud se při postupném  hlasování zvolí stanovený počet členů již z kandidátů na začátku abecedy, o dalších se již nehlasuje. To také znamenalo,  že o našich kandidátech do rady města MUDr. D. Pěničkové a P. Schenka se již nehlasovalo. Oba totiž podle abecedy byli až na posledních místech seznamu navržených  kandidátů. Určitě budeme navrhovat novelu volebního řadu tak, aby rozhodoval o pořadí počet získaných hlasů a ne abeceda. 

Jak se o funkcích hlasovalo:

 • Starosta Ing. T. Havel (ODS)                       16  - 0 -  5 (16 pro, 0 proti, 5 se zdrželo)
 • Místostarostka Ing. Š. Endrlová (NB)           14 – 0 – 7
 • Členové rady města:
  • Ing. V. Burkert (ODS)                       18 – 0 – 3
  • Dr. S. Chalupová (ODS)                   14 – 0 -  8
  • Dr. J. Holub  (NB)                             17 – 0 – 4
  • Mgr. S. Lidinský (NB)                       21 – 0 -  0
  • Ing. P.  Brodan (TOP 09)                  17 – 0 -  4
 • Předseda finančního výboru:
  • Ing. V. Burkert (ODS)                      13 – 0 – 8
 • Předseda kontrolního výboru:
  • Dr. D. Pěničková (ČSSD)                 21 – 0 – 0  
 • Dále byli zvolení členové finančního a kontrolního výboru, mezi nimi a to s plným počtem hlasů (21),
  také náš zastupitel Ing. Z. Trejbal (ČSSD), který se stal členem finančního výboru.

     Toto hlasování ukázalo, že minimálně v důležitých věcech by se na ZM mělo hlasovat po jménech zastupitelů a tak to také uvádět v zápisech z jednání. Ostatně požadujeme to ve svém volebním programu pod bodem 60. S tímto návrhem na jednání ZM také vystoupil zastupitel Ing. D. Brodan (BN), který návrh ale nakonec vzal zpět.  Určitě se k tomu ještě vrátíme.

Proč nikdo ze zastupitelů za ČSSD nehlasoval pro pana starostu Ing. T. Havla  

     Protože jsme v naší předvolební kampani zřetelně deklarovali náš zájem, aby v orgánech města, zejména pak v radě, byli po volbách poměrně zastoupeni zástupci všech volebních stran, které se do  zastupitelstva dostaly, s tím ale, že vítěz voleb musí mít odpovídající prostor a pozice.  Dobře vedená správa města totiž nepotřebuje dělat velkou politiku, ale spolupráci. V tomto duchu jsme  jako druhá nejsilnější strana vzešlá z voleb,  nabídli lídrovi vítězné strany ODS a současnému panu starostovi ke spolupráci všechny naše mandáty (5). Byli jsme s díky odmítnuti, což nás mrzí.  To ovšem neznamená, že se hodláme negativně vymezovat k vedení města a k jeho návrhům. Naopak, v zájmu města jsme připraveni konstruktivně spolupracovat.

Naše podané návrhy

     Na jednání jsme jako klub předložili dva návrhy, které podle našeho názoru přímo souvisely s tím, že se jedná o ustavující ZM.
     V prvé řadě jsme v souladu s bodem č. 54 našeho VP předložili společný písemný návrh klubu, aby na příštím jednání ZM rada města předložila svoje programové prohlášení. To by mělo obsahovat hlavní cíle, kterých chce rada při řízení města v jednotlivých oblastech dosáhnout. O tomto prohlášení by ZM mělo diskutovat a případně navrhnout jeho doplnění, úpravy apod. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se zastupitelé s tímto prohlášením ztotožnili a po celé svoje období ho podporovali, ale také kontrolovali jeho plnění. Na tento návrh reagoval pan starosta Havel sdělením, že rada na svém programovém prohlášení již pracuje a předloží ho ZM 20.12. t.r. To bylo pro nás milé překvapení, protože jsme znali jeho dosavadní názor na toto téma, podle něhož není třeba takovéhoto prohlášení , protože dostačuje koaliční dohoda volebních stran ODS, NB a TOP 09. nyní se tedy shodujeme v tom, že koaliční dohoda je politické prohlášení, ale programové prohlášení rady je veřejný - samosprávný dokument. Proto jsme svůj návrh stáhli a nyní čekáme na avizované programové prohlášení rady města.

     V souladu s bodem č. 58 našeho VP jsme pak písemně předložili společný návrh na vytvoření pracovní komise zastupitelstva, složené ze zástupců všech volebních stran, která by měla za úkol připravit novelu jednacího řádu zastupitelstva (). Ten totiž obsahuje souhrn důležitých pravidel, kterým se ZM bude po celé volební období řídit. Stávající JŘ, podle našeho názoru neodpovídá potřebám zastupitelské demokracie a vždy plně neumožňuje zastupitelům účinně a přímo ovlivňovat  obsah jednání ZM.  Za jeden ze základních problémů současného JŘ považujeme, že v něm je nedostatečně propracované zakotvení zákonné odpovědnosti rady města  vůči ZM. Celkově by se naše snaha o novelu JŘ dala vyjádřit takto: Posílit postavení zastupitelů při samosprávě města, při současném zdůraznění jejich odpovědnosti. Bohužel tento náš návrh přijat nebyl, protože pro něj hlasovalo jen 8 přítomných, 12 bylo proti a 1 se zdržel hlasování. 

     Co se ale od té doby nestalo. Všichni zastupitelé dostali od paní místostarostky Endrlové dopis ze dne 1.12. t.r., ve kterém sděluje, že: „……..vedení města v současné době připravuje novelu jednacího řádu zastupitelstva města.“(!) a že žádá o předání podnětů a návrhů na jeho změnu nebo doplnění atd. Nakonec si tedy vedení města náš odmítnutý návrh osvojilo a ve věci jedná. Protože nikdy není pozdě a nám jde o věc, do práce na novele JŘ se aktivně zapojíme. Nás slib jsme splnili a zpracovali jsme komplexní návrh novely jednacího řádu zastupitelstva s doporučením na vytvoření širší komise pro jeho redakci. Čekáme co se z toho vyvine  a doufáme přitom, že to nebude ono pověstné "o nás bez nás".  

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist
aktualizováno: 04.08.2014 20:08:29