Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Volební program 2010 - 2014

Volební program ČSSD Beroun na léta 2010 - 2014  

 

                                                      
A .    Nakládání s veřejnými prostředky a hospodaření s majetkem města
 
1.     Město bez dluhů - v rámci omezování zdrojů obcí z veřejných prostředků, hospodařit s vyrovnaným rozpočetem města. Přitom využívat všechny dostupné dotační tituly,  včetně evropských, na realizaci městských projektů.

2.     Učinně vyhodnocovat efektivnost vynaložených prostředků z rozpočtu města .

3.     Na minimum omezit dosavadní praxi zvyšovat schválené rozpočty městských projektů v průběhu jejich realizace ve formě tzv. rozpočtových změn. Případné návrhy podrobit důsledné kontrole jejich oprávněnosti a také zda se nejedná o obcházení výsledků výběrových řízení.

 4.    Vynakládání veřejných prostředků a průběh výběrových řízení, veřejných zakázek a městských grantů dát pod veřejnou kontrolu na webových stránkách města a v periodiku Radniční list.

 5.    S majetkem města lépe hospodařit a ne se ho lacino zbavovat.

6.    Důsledným obměňováním složení výběrových komisí, které vyhodnocují veřejné zakázky, omezit možnost vzniku korupčního jednání.

7.    Na zastupitelstvu města pravidelně hodnotit, jak zástupci města v orgánech společností  s majetkovou nebo jinou účastí města (např. VaK, Technické služby, apod.), prosazují zájmy města a jeho obyvatel.

8.    Provést audit důležitých obchodních smluv v minulosti uzavřených mezi městem a jeho partnery s cílem zjistit zda tyto smlouvy byly nebo jsou pro město výhodné. Obdobně provést audit efektivnosti aparátu městského úřadu, s cílem snížit  na něj vynakládané náklady.


B.     Podpora podnikání a snižování nezaměstnanosti

9.     Na podporu drobného a středního podnikání zřídit městské podnikatelské centrum  s cílem zvýšit konkurenceschopnost berounských firem, kterým  poskytovat marketingovou podporu.

10.    Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou organizovat vzdělávací programy pro malé a střední podnikatele a spoluvytvářet programy pro zvýšení zaměstnanosti ve městě.
 
11.    Ve spolupráci s podnikateli podporovat zřizování oborů učňovského školství.


 C.    Sociální záležitosti

12.    Nepřipustit omezování rozsahu zvýhodněného jízdného v MHD pro seniory, studenty a děti 
 
13.    Zřídit sociální malokapacitní "MHD" pro zdravotně postižené občany  

14.    Finančně podporovat spolky a sdružení ve městě, které se zaměřují na sociální služby 
 
15.    Usilovat o zřízení hospice, který umožní důstojný konec života těžce nemocných spoluobčanů.


D.    Životní prostředí

16.    Nezvyšovat cenu za svoz komunálního odpadu.

17.    Rozšiřovat zeleň uvnitř města a stávající bránit proti zastavění.  Rekonstruovat  a zpřístupnit parky                           u Zábranského kostela a u městských hradeb.

18.    S majiteli dříve městských lesů, vyhodnocovat plnění rekreačně zdravotních funkcí příměstských částí lesů. 

19.    Vybudovat naučné okruhy (stezky) po městských památkách a blízkém okolí města a zajistit pro ně průvodcovskou službu.

 20.    Aktivně chránit právo občanů na klidné a zdravé bydlení při ralizaci velkých staveb ve městě (např. tunel, mosty apod) a přitom maximálně přihlížet k jejich oprávněným požadavkům.


E.    Školství a mládež

21.    Dle potřeby zřizovat nové kapacity MŠ včetně jedné jeselní třídy a podpory tzv. domácích školek.

 22.    Beroun - město mladých. Podporovat zřizování fakult VŠ ve městě. Ve spolupráci s podnikateli podporovat zřizování oborů učňovského školství.
 
23.    Ve spolupráci se školami vytvořit systém a podmínky pro celoživotního vzdělávání (Univerzita 3. věku) s dominantním vlivem města.

24.    Rozšířit nabídku pro účelné využití volného času mládeže jako účinnou formu protidrogových aktivit a prevence kriminality.

25.    Z pozice zřizovatele základních škol projednávat s učiteli jejich náměty, doporučení a problémy s cílem jejich stabilizace. Přitom také podporovat zlepšování materiálního vybavení těchto škol.


F.    Kultura

26.    Vedle kulturních grantů rozvíjet také účinnou organizačně-technickou podporu kultury ve městě. Účiněji kontrolovat využití poskytnutých grantů .

 27.    Ve spolupráci s městem Králův Dvůr a dalšími okolními obcemi usilovat o vybudování reginálního moderní multifunkční kulturní zařízení  ve městě,  případně získat rozhodující vliv v některém již existujícím.

 28.    Městskou galerii rozšířit o stálou městskou expozici, včetně nezbytného společnského a provozního zázemí galerie.

 29.    Tradiční udílení filmových cen Trilobit rozšířit o každoroční festival nominovaných či vítězných snímků.

 30.    V návaznosti na Mezinárodní festival Talichův Beroun obnovit republikovou soutěžní přehlídku ZUŠ v oboru vážné hudby a dramatického umění.

 31.    Přehodnotit prostorovou situaci městské knihovny s cílem rozšířit její depozitáře.


G.    Doprava
 
32.    Konečně vybudovat nové autobusové nádraží u Hlavního nádraží ČD.

 33.    Těžkou dopravu mimo město. Usilovat o nový most na Závodí  a obchvat města s přímým napojením na D5 (Beroun - centrum) a průmyslovou zónu v Kr. Dvoře.
 
34.    Zelená vlna. Dopravní řešení průtahu městem upravit tak, aby byla zajištěna  plynulost dopravy, při respektování zájmu chodců.

 35.    Konečně vyřešit systém parkování ve městě a to nejen v jeho centru (parkovací dům), ale také na sídlištích a v okrajových částech, při současném navýšení parkovacích míst ve městě.

 36.    Zasadit se o zvýšení kulturnosti  cestování v autobusech mezi Berounem a Prahou, včetně zvýšení kapacity linek a vyřešení situace zastávky U Černého koně ve směru od Prahy.

 37.    Provést inventarizaci stavu místních komunikací a chodníků na území celého města, včetně jeho okrajových částí a zpracovat harmonogram jejich oprav s předností obnovy páteřních komunikací.
 
38.    Nainstalovat informativní měřiče rychlosti na vybrané úseky komunikací ve městě.

39.    Na provozovateli MHD požadovat zohlednění námětů cestující veřejnosti na zlepšení a přitom s ním spolupracovat.
 
40.    Dokončit úpravy Plzeňské ulice podél Velkého sídliště tak, aby získala charakter moderní městské ulice.


H.    Bydlení

41.    V součinnosti s dalšími obcemi (akcionáři) a prostřednictvím zástupců města v orgánech VaK Beroun, a.s.,        nepřipustit další zdražování vodného a stočného pro obyvatele. Stejně tak postupovat v případě dodavatele  tepla a TUV.

 42.    Zkvalitnit příjem digitálního televizního vysílání na území celého města.


CH.    Zdravotnictví

43.    Přes zdravotní pojišťovny usilovat o komplexnost zdravotní péče v berounské nemocnici při současném rozšiřování služeb ve městě (zdravotní pohotovost a její dostupnost, ordinační hodiny apod.).

44.    Zpracovat městskou koncepci rozvoje a podpory zdravotnictví ve městě tak, aby každý potřebný byl včas               a kvalitně ošetřen (zdravotní granty apod.).

45.    Usilovat o přemístění zdravotní pohotovosti blíže ke středu města.


I.    Sport, turistika a cestovní ruch 

46.    Podpořit zavedení sezóních "cyklobusů" na hlavních turistických trasách v okolí města a pokračovat                          v  budování cyklostezek ve městě a jeho okolí.

47.    Na podporu turismu zřídit ve městě Muzeum cestovatelů s expozící o zajímavých lidech a jejich expedicích.

48.    V návaznosti na medvědárium vybudovat na Měsrtské hoře "Evropské ZOO".

49.    Zřídit sportovní základní školu pro talentované děti ze spádové oblasti.

50.    Realizovat projekt Živé náměstí včetně zřízení bezplatného internetu v prostoru náměstí a Velkého sídliště.

51.    Zpracovat městskou koncepci rozvoje a podpory sportu ve městě s cílem, aby se do sportování mohlo zapojit co nejvíce lidí, zejména mládeže  a aby vedle hokeje Město Beroun reprezentovaly na co nejvyšší možné úrovni také další  sporty.


  J.    Bezpečnost

52.    Městskou policii dostat více mezi lidi a na místa s výskytem porušování veřejného pořádku. Hlídkovou činnost městské policie důsledně vykonávat i v okrajových částech města.

53.    Dále regulovat počet heren a hracích automatů ve městě a vymezit místa kde nebude možno provozovat                     a umísťovat hrací a výherní automaty.  


K.    Orgány města, městský úřad a vztah k veřejnosti
 
54.    Zpracovat programové prohlášení rady města a předložit ho ke schválení zastupitelstvu města. Po jeho schválení ho zveřejnit na webových stránkách města a v Radničním listě.

 55.    Důležité rozvojové záměry města předem předkládat k veřejné diskusi a oprávněné poždavky a náměty v ní uplatněné promítnout do vlastních projektů.

56.    Rozšířit počet výborů zastupitelstva města nad zákonné minimum tak, aby pokryly celou činnost města. Umožnit co nejširší účast veřejnosti na jejich práci.
 
57.    Funkci předsedy kontrolního výboru obsadit zástupcem opozice.

58.    Jednací řád zastupitelstva města upravit tak, aby do jednání mohlí více zasahovat občané, včetně posunutí zahájení jednání zastupitelstva města na pozdější hodinu. Zlepšit zvaní veřejnosti na jednání zastupitelstva.

60.    Na zastupitelstvu města a v dalších orgánech města  o důležitých záležitostech hlasovat jen podle jmen jejich členů a v zápisech z jejich jednání tyto výsledky hlasování jmenovitě uvádět.
 
61.    Vytvořit seznam elektronických adres zájemců z obyvatel města, na které městský úřad bude zasílat informace o závažných rozhodnutí města, usnesení orgánů města, výběrových řízení, grantů apod. 


L.    Okrajové části města (Hostím, Jarov, Lištice, Zavadilka a Zdejcina)

62.     Pro ochranu a prosazování zájmů okrajových částí města využít zákon a ustavit z tamních občanů osadní výbory a
dát jim dostatečný prostor na jednání zastupitelstva a rady města

63.    Pro okrajové části města zpracovat samostatné rozvojové programy a po projednání s veřejností dát jejich plnění     pod veřejnou kontrolu.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist
aktualizováno: 04.08.2014 20:08:29